Hyundai Ninh Bình

ĐIỀU LỆ CHUNG

ĐIỀU LỆ CHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI

Điều lệ chung này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi vấn đề giữa Hội viên và chương trình Hội viên Hyundai.

Bản điều lệ này được công bố trên kênh website chính thức của HTV. Hội viên tham gia chương trình có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HTV

- HTV sử dụng kênh website chính thức của HTV để công bố, cập nhật các thông tin về chính sách quy định của chương trình Hội viên Hyundai và nội dung khác có liên quan tới chương trình.
- HTV có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình, tạm ngừng, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
- HTV được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản Hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.
- HTV có quyền không chấp nhận trả thưởng, cộng điểm hay chuyển điểm sang đối tác (nếu có) khi phát hiện ra các tài khoản Hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. HTV có quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho Hội viên trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc có gian lận.
- HTV có quyền được hiểu rằng khi tham gia chương trình Hội viên đồng ý cho HTV gửi các thông tin/thông báo liên quan qua các kênh SMS/Email.
- HTV không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông báo, thư từ, vật phẩm không thể gửi tới Hội viên vì lý do thông tin liên lạc của Hội viên (số điện thoại, địa chỉ, email…) không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.
- HTV không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả khang hoặc trường hợp ngừng hợp tác với đối tác, hoặc trường hợp thay đổi chính sách chương trình.

- HTV có quyên miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của Hôi viên có liên quan đến Chương trình.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN

- Khi tham gia vào Chuong trình, Hội viên cần đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ theo Điều lệ và Chính sách chuong trình.
- Khi đăng ký tham gia vào chương trình, Hội viên cần cung cấp các thông tin chính xác để đảm bảo các quyền lợi của mình. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào vầ thông tin, Hội viên cần liên hệ Đại lý hoặc Tổng đài của HTV để thông báo cập nhật.
- Hội viên chỉ được hưởng ưu đãi khi đứng lên chính chủ trên Đăng ký xe (đối với khách hàng cá nhân) hoặc là đại diện pháp luật của Doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp chỉ định (bằng văn bản) là người đại diện hưởng ưu đãi (đối với khách hàng doanh nghiệp) để hưởng ưu đãi của chương trình.
- Hội viên được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia Chương trình, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.