Hyundai Ninh Bình

ĐIỀU KIỆN CÁC HẠNG THẺ

 

Điều kiện xét lên hạng/ mở thẻ

Điều kiện xét duy trì hạng

SILVER

- Có lượt dịch vụ: >= 2 lượt

- Điểm xét hạng: >= 30.000 điểm (tương đương 1 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

 

GOLD

- Là Hội viện Silver

- Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt

- Điểm xét hạng: >= 250.000 điểm (tương đương 5 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

- Có lượt dịch vụ: >= 3 lượt

- Điểm xét hạng: >= 200.000 điểm (tương đương 4 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

PLATINUM

- Là Hội viên Gold

- Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt

- Điểm xét hạng: >= 700.000 điểm (tương đương 10 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

- Có lượt dịch vụ: >= 5 lượt

- Điểm xét hạng: >= 560.000 điểm (tương đương 8 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

(*) Ghi chú:

 -01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

 -Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm.